n w    w w w w

baner
You are here:   Home Poradniki Życie Wydanie i koszt wyrobienia paszportu polskiego
large small default
Wydanie i koszt wyrobienia paszportu polskiego PDF Drukuj Email
Niedziela, 05 Sierpień 2007 11:51
Często zdarzają sie problemy paszportowe - zgubienie, lub kradzież, a także utrata ważności polsiekgo paszportu. Formalności można załatwić za granicą w placówkach konsularnych. Publikujemy materiał oparty o informacje konsularne i MSZ na temat sposobu załatwiania formalności paszportowych.

 Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian za granicą - konsul RP.

Paszport wydawany jest na jedną osobę.
Ważny jest 10 lat od daty wydania. Do paszportu mogą być wpisane dzieci do lat szesnastu odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu. Uwaga: dzieci powyżej 7 roku życia, udające się z rodzicami lub opiekunami do Estonii muszą posiadać własny paszport.

Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami paszportowymi, Paszporty tymczasowe wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą, którzy nie posiadają paszportu polskiego, oraz obywatelom polskim przebywającym na stałe za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu wykonywanego w kraju.
Paszport tymczasowy w odróżnieniu od paszportu 10 letniego wydawany jest tylko za granicą. Jego maksymalny termin ważności wynosi 1 rok. Ważny jest na cały świat i upoważnia posiadacza do wielokrotnego przekraczania granic. Mogą być do niego dopisywane dzieci i można w nim umieszczać wizy.


DOKUMENTY SKŁADANE W CELU UZYSKANIA PASZPORTU

Zgodnie z obowiązującą właściwością terytorialną Konsulat Generalny RP w Edynburgu przyjmuje wnioski o wydanie paszportów książeczkowych ważnych przez 10 lat od obywateli polskich na stałe zamieszkałych na terenie Szkocji oraz Irlandii Północnej.

Okres oczekiwania na paszport, który jest sporządzany w kraju, wynosi do 6 miesięcy (jest to niezależne od urzędu konsularnego, paszporty są drukowane w Polsce). Z uwagi na wejście w życie ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych  zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 6 miesięcy przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego. W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje 10-letniego paszportu książeczkowego.

W celu uzyskania 10-letniego paszportu należy złożyć:

1. Wypełnione w 2 egzemplarzach podanie-kwestionariusz paszportowy (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy 4 egz.) - dostępny w konsulacie,

2. Trzy jednakowe fotografie (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy 6 zdjęć) o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. WZÓR ZDJĘCIA.

3. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (paszport; w sytuacji, gdy osoba wnioskująca nie posiada paszportu lub go nie posiadała - dowód osobisty). Jeżeli osoba wnioskująca utraciła paszport, zgłoszenie o terminie i okolicznościach utraty paszportu - wzór zgłoszenia dostępny w konsulacie lub do ściągnięcia ze strony internetowej

4. Dokument potwierdzający charakter pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, np. umowa o pracę, dokument rejestracyjny z Home Office, National Insurance Number, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie o podjęciu nauki na studiach wyższych.

5. W przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy (dotyczy to również dzieci urodzonych za granicą) skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

6. W przypadku ubiegania się o wydanie paszportu przez osobę, która w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmieniła nazwisko - akt małżeństwa wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

7. Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy strony powinien przedstawić dokument świadczący o tytule do reprezentowania danej osoby.

Osoba ubiegająca się o paszport musi posiadać numer ewidencyjny PESEL. Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie posiada tego numeru lub nie jest pewna, czy został jej nadany, to należy wypełnić wniosek (dostępny w Konsulacie) o nadanie numeru PESEL i dołączyć polski odpis aktu urodzenia. W przypadku posiadania innego nazwiska, niż w akcie urodzenia, należy dodatkowo do wniosku dołączyć odpowiedni polski dokument stanu cywilnego na tą okoliczność.


Opłaty za wydanie paszportu są przyjmowane: w gotówce w kasie Konsulatu lub w czekach wystawionych na właściwy konsulat polski w Wielkiej Brytanii. (Postal Order).

KOSZTY UZYSKANIA PASZPORTU


OPŁATY KONSULARNE W SPRAWACH PASZPORTOWYCH

Opłaty przyjmowane są wyłącznie z góry. Sposoby płatności - pod koniec artykułu. Oto aktualnie obowiązujący cennik (za stroną konsulatu w Edynburgu). Opłaty we wszystkich konsulatach są takie same i podlegają rozporządzeniu MSW.

1. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania paszportu książeczkowego lub tymczasowego 17 GBP

2. Wydanie paszportu 10-letniego 56 GBP

3. Wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu, ktory ukonczyl 7 lat, ale nie ukonczył 13 lat 33 GBP

4. Wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu, który nie ukonczył 7 lat   17 GBP

5. Wydanie na żądanie rodziców paszportu 5-letniego małoletniemu, który nie ukończył 5 r.ż. 17 GBP

6. Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 111 GBP

7. Wydanie paszportu tymczasowego 11 GBP

8. Wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju 11 GBP

9. Wydanie paszportu tymczasowego dla małoletniego, który nie ukończył 5 r.z.  4 GBP
10.Koszty portoryjne - w przypadku ew. wysłania paszportu tymczasowego pocztą w uzasadnionych przypadkach         5 GBP

Uwaga: Łączna opłata za wydanie paszportu stanowi sumę za przyjęcie wniosku (poz. 1) i wystawienia paszportu (poz. 2 - poz.9) i wynosi np.:

  • 73 GBP za paszport książeczkowy (10-letni) dla osoby dorosłej;
  • 73 GBP za paszport książeczkowy dla osoby dorosłej wraz z wystawionym paszportem tymczasowym na czas oczekiwania na paszport książeczkowy (10-letni);
  • 37 GBP za paszport książeczkowy (10-letni) dla dziecka (od 13 roku życia);
  • 26 GBP za paszport książeczkowy (5-letni) dla dziecka (do 13 roku życia);
  • 28 GBP za paszport tymczasowy;
  • 28 GBP za paszport tymczasowy na powrót do kraju;
  • 13 GBP za paszport tymczasowy dla maloletniego, ktory nie ukonczyl 5 roku zycia;

Zmieniony: Niedziela, 05 Sierpień 2007 18:01